Categories

Child Categories

Showing All Files In: Thuế TNDN ( Sort by Name Ascending, Date Descending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư 96 hướng dẫn thuế TNDN áp dụng từ 2015

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Date: 21/06/2015

Ngày hiệu lực: 06-08-2015

CV 2512 giới thiệu nội dung mới của TT 96 về thuế TNDN

Công văn số 2512/TCT-CS ngày 24/6/2015 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN

Date: 23/06/2015

Ngày hiệu lực:

Thông tư 26/VBHN-BTC hợp nhất các VB Thuế TNDN

Thông tư 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Date: 13/09/2015

Ngày hiệu lực: