Categories

Child Categories

Showing All Files In: Thuế TNDN ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Descending, Filesize Ascending )

Thông tư 96 hướng dẫn thuế TNDN áp dụng từ 2015

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Date: 21/06/2015

Ngày hiệu lực: 06-08-2015

Luật số 32 sửa đổi bổ sung Thuế TNDN

Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội Về việc sửa đổi. bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Date: 18/06/2013

Ngày hiệu lực: 01-01-2014

Thông tư 78 hướng dẫn Thuế TNDN

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ về Hướng dẫn thi hành luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

Date: 17/06/2014

Ngày hiệu lực: 02-08-2014