Categories

Showing All Files In: Thuế nhà thầu ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Công văn số 4280/TCT-CS

Công văn số 4280/TCT-CS ngày 2/10/2014 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 103/2014/TT-BTC

Date: 01/10/2014

Ngày hiệu lực:

Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định mới về thuế nhà thầu

Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Date: 05/08/2014

Ngày hiệu lực: 01-10-2014

Thông tư 60 về thuế nhà thầu

Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Date: 11/04/2012

Ngày hiệu lực: 27-05-2012

Thông tư số 64 sửa đổi TT 134 về thuế nhà thầu

Thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Date: 21/04/2010

Ngày hiệu lực: 06/06/2010

Thông tư 134 về thuế nhà thầu

Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Date: 30/12/2008

Ngày hiệu lực: 01-01-2009