Categories

Showing All Files In: Chế độ kế toán ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi chế độ kế toán theo TT200

Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Date: 30/03/2016

Ngày hiệu lực: 01-01-2016

Thông tư 75 sửa đổi bổ sung điều 128 TT 200

Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

Date: 17/05/2015

Ngày hiệu lực: 14-07-2015

Thông tư số 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ban hành chế độ kế toán.

Date: 21/12/2014

Ngày hiệu lực: 01-01-2015

Phụ lục HTKK và BCTC theo TT 200/2014/TT-BTC

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán và biểu mẫu báo cáo tài chính ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ban hành chế độ kế toán.

Date: 21/12/2014

Ngày hiệu lực: 01-01-2015

Thông tư 202 Báo cáo tài chính hợp nhất

Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Huớng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

Date: 21/12/2014

Ngày hiệu lực: 05-02-2015

Thông tư 195 chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư

Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư. (68 trang)

Date: 14/11/2012

Ngày hiệu lực: 01-01-2013

Thông tư 175 kế toán DN môi giới bảo hiểm

Thông tư số 175/2011/TT-BTC ngày 5/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Date: 04/12/2011

Ngày hiệu lực: 19-01-2012

Thông tư 138 sửa đổi, bổ sung CĐKT theo QĐ48

Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 Sửa đổi bổ sung một số quy định tại Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006

Date: 03/10/2011

Ngày hiệu lực: 01-01-2012

Thông tư 125 kế toán áp dụng đối với công ty quản lý quỹ

Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ

Date: 04/09/2011

Ngày hiệu lực: 01-01-2012

Thông tư 162 về kế toán đối với công ty chứng khoán

Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán.

Date: 19/10/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Thông tư 91 hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Thông tư 91/2010/TT-BTC Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Date: 16/06/2010

Ngày hiệu lực: 01/10/2010

Thông tư 95 về kế toán đối với công ty chứng khoán

Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán.

Date: 23/10/2008

Ngày hiệu lực: 26/11/2008

Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006

Date: 19/03/2006

Ngày hiệu lực: