Categories

Child Categories

Showing All Files In: Thuế TNCN ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư 05/VBHN-BTC hợp nhất văn bản về Thuế TNCN

Thông tư 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Date: 13/03/2016

Ngày hiệu lực:

Thông tư 92 hướng dẫn về thuế GTGT, TNCN với cá nhân kinh doanh

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Date: 14/06/2015

Ngày hiệu lực: 30-07-2015

Thông tư 04/VBHN-BTC Hướng dẫn Thuế TNCN

Thông tư 04/VBHN-BTC ngày 05/02/2015 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Date: 04/02/2015

Ngày hiệu lực:

Thông tư số 128/2014/TT-BTC

Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế

Date: 04/09/2014

Ngày hiệu lực: 20-10-2014

Quyết định số 1378 thủ tục đăng ký người phụ thuộc

Quyết định số 1378/QĐ-BTC ngày 13/6/2014 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Date: 12/06/2014

Ngày hiệu lực: 01-10-2013

Công văn số 336 hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2013

Công văn số 336/TCT_TNCN ngày 24/01/2014 hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2013

Date: 23/01/2014

Ngày hiệu lực: 24/01/2014

Thông tư 111 hướng dẫn về Thuế TNCN

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Date: 14/08/2013

Ngày hiệu lực: 01-10-2013

Nghị định 65 hướng dẫn thuế TNCN

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Date: 26/06/2013

Ngày hiệu lực: 01-07-2013

Luật số 26 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 của Quốc hội Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Date: 21/11/2012

Ngày hiệu lực: 01-07-2013

Luật thuế TNCN hợp nhất

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Date: 21/11/2012

Ngày hiệu lực: 01-07-2013

Thông tư 37 về tự in chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính

Date: 17/03/2010

Ngày hiệu lực: 02-05-2010

Luật về thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Luật số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội Về thuế thu nhập cá nhân

Date: 20/11/2007

Ngày hiệu lực: 01-01-2009