Categories

Showing All Files In: Kiểm toán ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư 67 CM kiểm toán VN về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Date: 07/05/2015

Ngày hiệu lực: 01-07-2015

Thông tư 214 Về ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 6/12/2012 của Bộ Tài chính Về ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Date: 05/12/2012

Ngày hiệu lực: 01-01-2014

Nghị định 17 quy định chi tiết Luật kiểm toán độc lập

Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12

Date: 12/03/2012

Ngày hiệu lực: 01-05-2012

Danh sách DN kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012

Danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012.

Cập nhật đến ngày 05/03/2012

Date: 04/03/2012

Ngày hiệu lực:

Luật số 67 Về kiểm toán độc lập

Luật số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 của Quốc hội Về kiểm toán độc lập (31 tr.)

Date: 28/03/2011

Ngày hiệu lực: 01-01-2012

Nghị định 16 sửa đổi bổ sung NĐ 105 về kiểm toán độc lập

Nghị định số 16/2011/NĐ-CP ngày 22/2/2011 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30.03.2004 về Kiểm toán độc lập

Date: 21/02/2011

Ngày hiệu lực: 20-04-2011