Categories

Showing All Files In: Trọng tài thương mại ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại.

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/03/2014 của Hội đồng Thẩm phán hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại.

Date: 19/03/2014

Ngày hiệu lực: 02-07-2014

Nghị định 63 quy định chi tiết Luật Trọng tài thương mại

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12

Date: 27/07/2011

Ngày hiệu lực: 20-09-2011

Luật số 54 về Trọng tài thương mại

Luật số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội Luật Trọng tài thương mại

Date: 16/06/2010

Ngày hiệu lực: 01-01-2011