Categories

Showing All Files In: Chuẩn mực kế toán ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư 161 hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán

Thông tư số 161/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Date: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 02-02-2008

Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ban hành 4 chuẩn mực kế toán VN (đợt 5)

Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ Tài chính Về việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)

Date: 27/12/2005

Ngày hiệu lực: 05-02-2006

Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán VN

Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ Tài chính Về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4).

Date: 14/02/2005

Ngày hiệu lực: 23-03-2005

Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ban hành (06) chuẩn mực kế toán VN (đợt 3)

Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ Tài chính Về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3)

Date: 29/12/2003

Ngày hiệu lực: 16-02-2004

Quyết định 165 công bố 6 chuẩn mực kế toán

Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính Về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam

Date: 30/12/2002

Ngày hiệu lực: 01-01-2003

Quyết định 149 công bố 4 chuẩn mực kế toán

Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính Về việc ban hành và công bố bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam

Date: 30/12/2001

Ngày hiệu lực: 01-01-2002