Categories

Showing All Files In: Luật BVQL người TD ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Nghị định số 99 QDCT Luật BVQL người tiêu dùng

Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Date: 26/10/2011

Ngày hiệu lực: 15-12-2011

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Luật số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010 của Quốc hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Date: 16/11/2010

Ngày hiệu lực: 01-07-2011