Categories

Showing All Files In: Miễn, giảm, giãn thuế ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư 83/2016/TT-BTC

Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

Date: 16/06/2016

Ngày hiệu lực: 01-08-2016

Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng và đầu tư mới

Công văn số 12404/BTC-TCT ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Date: 04/09/2014

Ngày hiệu lực:

Nghị định 67/2014/NĐ-CP về ưu đãi phát triển thủy sản

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Date: 06/07/2014

Ngày hiệu lực: 25-08-2014

Nghị định 204 về miễn, giảm, giãn thuế 2013, 2014

Nghị định số 204/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014

Date: 04/12/2013

Ngày hiệu lực: 05-12-2013

Thông tư 187 hướng dẫn NĐ 204 về miễn giảm giãn thuế

Thông tư 187/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 204/2013/NĐ-CP về giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Date: 04/12/2013

Ngày hiệu lực: 05-12-2013

Quyết định 755 đính chính thông tư 16

Quyết định về việc đính chính Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

Date: 15/04/2013

Ngày hiệu lực:

Thông tư 16 hướng dẫn giảm, gia hạn thuế theo NQ 02

Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ

Date: 07/02/2013

Ngày hiệu lực: 25-03-2013

Thông tư 199 HD chọn lại phương án hưởng ưu đãi thuế do cam kết WTO của VN

Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/ND-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO

Date: 14/11/2012

Ngày hiệu lực: 31-12-2012

Thông tư số 140/2012/TT-BTC hướng dẫn kê khai miễn giảm thuế 2012

Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc họi về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

Date: 20/08/2012

Ngày hiệu lực: 05-10-2012

Nghi định 60 về miễn giảm thuế năm 2012

Nghị Định 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 Quy định chi tiết thi hành NQ 29/2012/QH13

Date: 29/07/2012

Ngày hiệu lực: 20-09-2012

Nghị quyết 29 về miễn giảm thuế năm 2012

Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội Về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

Date: 20/06/2012

Ngày hiệu lực: 21-06-2012

Thông tư 83 hướng dẫn NQ 13 về miễn, giảm, gia hạn thuế

Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

Date: 22/05/2012

Ngày hiệu lực: 23-05-2012

Nghị quyết 13 về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sxkd

Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Date: 09/05/2012

Ngày hiệu lực: 10-05-2012

Quyết định 04 gia hạn nộp thuế TNDN Qúy I và II năm 2011

Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

Date: 18/01/2012

Ngày hiệu lực: 10-03-2012

Thông tư 170 v/v gia hạn nộp thuế TNDN 2011 của DN sử dụng nhiều lao động

Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11.10.2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Date: 24/11/2011

Ngày hiệu lực: 09-01-2012

Pages

Page - 1 - 2