Categories

Showing All Files In: Miễn, giảm, giãn thuế ( Sort by Name Ascending, Date Descending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Nghị định 53 về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế TNDN

Nghị Định 53/2010/NĐ-CP Quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính.

Date: 19/05/2010

Ngày hiệu lực: 15/07/2010

Quyết định 21 gia hạn nộp thuế TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 6/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011. (3 tr.)

Date: 06/04/2011

Ngày hiệu lực: 06-04-2011

Thông tư 52 hướng dẫn gia hạn thuế TNDN năm 2011

Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011 (5 tr.)

Date: 22/04/2011

Ngày hiệu lực: 06-06-2011

Công văn 10790 triển khai miễn giảm thuế TNCN

Công văn số 10790/BTC-CST ngày 12/08/2011.

Date: 26/08/2011

Ngày hiệu lực: 01-08-2011

Quyết định số 54 v/v gia hạn nộp thuế TNDN 2011 của DN sử dụng nhiều lao độn

Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Date: 11/10/2011

Ngày hiệu lực: 30-11-2011

Nghị định 101 về miễn giảm thuế năm 2011

Date: 04/11/2011

Ngày hiệu lực: 20-12-2011

Thông tư 154 hướng dẫn nghị định 101

Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 V/v giảm 30% thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 08/2011/QH13

Date: 11/11/2011

Ngày hiệu lực: 26-12-2011

Thông tư 170 v/v gia hạn nộp thuế TNDN 2011 của DN sử dụng nhiều lao động

Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11.10.2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Date: 25/11/2011

Ngày hiệu lực: 09-01-2012

Quyết định 04 gia hạn nộp thuế TNDN Qúy I và II năm 2011

Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

Date: 19/01/2012

Ngày hiệu lực: 10-03-2012

Nghị quyết 13 về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sxkd

Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Date: 10/05/2012

Ngày hiệu lực: 10-05-2012

Thông tư 83 hướng dẫn NQ 13 về miễn, giảm, gia hạn thuế

Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

Date: 23/05/2012

Ngày hiệu lực: 23-05-2012

Nghị quyết 29 về miễn giảm thuế năm 2012

Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội Về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

Date: 21/06/2012

Ngày hiệu lực: 21-06-2012

Nghi định 60 về miễn giảm thuế năm 2012

Nghị Định 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 Quy định chi tiết thi hành NQ 29/2012/QH13

Date: 30/07/2012

Ngày hiệu lực: 20-09-2012

Thông tư số 140/2012/TT-BTC hướng dẫn kê khai miễn giảm thuế 2012

Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc họi về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

Date: 21/08/2012

Ngày hiệu lực: 05-10-2012

Thông tư 199 HD chọn lại phương án hưởng ưu đãi thuế do cam kết WTO của VN

Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/ND-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO

Date: 15/11/2012

Ngày hiệu lực: 31-12-2012