Categories

Showing All Files In: Thuế BVMT ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư 30 hướng dẫn về hoàn tiền Thuế BVMT

Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013

Date: 17/03/2013

Ngày hiệu lực: 02-05-2013

Thông tư số 159/2012/TT-BTC về thuế bảo vệ môi trường

Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.

Date: 27/09/2012

Ngày hiệu lực: 15-11-2012

Nghị định 69/2012/NĐ-CP về thuế bảo vệ môi trường.

Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.

Date: 13/09/2012

Ngày hiệu lực: 15-11-2012

Thông tư 152 về Thuế BVMT

Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08.08.2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường.

Date: 10/11/2011

Ngày hiệu lực: 01-01-2012

Nghi định 67 về Thuế BVMT

Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Date: 07/08/2011

Ngày hiệu lực: 01-01-2012

Nghị quyết 1269 về biểu thuế bảo vệ môi trường

Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của UBTV Quốc hội Về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Date: 13/07/2011

Ngày hiệu lực: 01-01-2012

Luật Thuế bảo vệ môi trường

Luật số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội Về Thuế bảo vệ môi trường

Date: 14/11/2010

Ngày hiệu lực: 01-01-2012