Categories

Showing All Files In: Thuế TNDN hết hiệu lực ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư 141 HD NĐ92 về một số điều Luật thuế TNDN, GTGT h/lực từ 01-07-2013

Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (11 trang)

Date: 15/10/2013

Ngày hiệu lực: 30-11-2013

Nghị định 92 QDCT một số điều Luật thuế TNDN, GTGT hiệu lực từ 01-07-2013

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Date: 12/08/2013

Ngày hiệu lực: 13-08-2013

Công văn 2967/TCT-CS

Công văn giới thiệu điểm mới Thông tư số 123/2012/TT-BTC về thuế TNDN.

Date: 16/08/2012

Ngày hiệu lực:

Thông tư 123 về thuế TNDN năm 2012

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP
ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Date: 26/07/2012

Ngày hiệu lực: 10-09-2012

Công văn 347 về quyết toán thuế TNDN 2011

Công văn của Tổng cục Thuế số 347/TCT-CS ngày 04/2/2012 v/v quyết toán thuế TNDN năm 2011

Date: 03/02/2012

Ngày hiệu lực:

Nghị định 122 sửa đổi bổ sung thuế TNDN

Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày ban hành 27/12/2011

Date: 26/12/2011

Ngày hiệu lực: 01-03-2012

Thông tư 18 sửa đổi bổ sung thông tư 130 về thuế TNDN

Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008

Date: 09/02/2011

Ngày hiệu lực: 27-03-2011

Thông tư số 09 Hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN đối với kinh doanh bảo hiểm

Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/1/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Date: 20/01/2011

Ngày hiệu lực: 07-03-2011

Thông tư số 130 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Date: 25/12/2008

Ngày hiệu lực: 18-01-2009

Nghị định 124 hướng Luật thuế TNDN

Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12.

Date: 10/12/2008

Ngày hiệu lực: 01-01-2009