Categories

Showing All Files In: Luật thương mại ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Nghị định 187 quy định chi tiết Luật Thương mại về mua bán quốc tế

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Date: 19/11/2013

Ngày hiệu lực: 20-02-2014

Thông tư 07 hướng dẫn về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại

Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại số 36/2005/QH11 về hoạt động xúc tiến thương mại.

Date: 05/07/2007

Ngày hiệu lực:

Nghị định 37 về xúc tiến thương mại

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về họat động xúc tiến thương mại

Date: 03/04/2006

Ngày hiệu lực: 30-04-2006

Luật thương mại

Luật số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội Về việc ban hành Luật Thương mại.

Date: 13/06/2005

Ngày hiệu lực: 01-01-2006