Categories

Showing All Files In: Luật việc làm & BHTN ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH về bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Date: 30/07/2015

Ngày hiệu lực: 15-09-2015

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm số 38/2013/QH13 về bảo hiểm thất nghiệp

Date: 11/03/2015

Ngày hiệu lực: 01-05-2015

Luật việc làm số 38/2013/QH13

Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.

Date: 15/11/2013

Ngày hiệu lực: 01-01-2015

Thông tư 04 về bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Date: 02/01/2013

Ngày hiệu lực: 15-04-2013

Thông tư 32 hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp

Date: 24/10/2010

Ngày hiệu lực: 09/12/2010

Nghị định 127 về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

Date: 11/12/2008

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Nghị định số 100/2012/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Date: 01/01/1970

Ngày hiệu lực: 15-01-2013