Categories

Showing All Files In: VB chung các sắc thuế ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Luật số 106/2016/QH13 SĐBS Thuế GTGT, Thuế TTĐB, QL Thuế

Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

Date: 05/04/2016

Ngày hiệu lực: 01-07-2016

Công văn số 767/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 26

Công văn số 767/TCT-CS ngày 05/03/2015 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn

Date: 04/03/2015

Ngày hiệu lực:

Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Date: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 01-01-2015

Nghị định số 12 QĐCT Luật 71 SĐBS các luật thuế

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Date: 11/02/2015

Ngày hiệu lực:

Công văn số 5806/TCT-KK chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Công văn số 5806/TCT-KK ngày 24/12/2014 của Tổng cục Thuế về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng)

Date: 23/12/2014

Ngày hiệu lực:

CV 17526/BTC-TCT

V/v Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Luật 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Date: 30/11/2014

Ngày hiệu lực: 01-01-2015

Luật sửa đổi bổ sung một số điều các luật thuế 71/2014/QH13

Luật 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi bổ sung một số điều các luật thuế

Date: 25/11/2014

Ngày hiệu lực: 01-01-2015

Công văn số 4716/TCT-CS

Công văn số 4716/TCT-CS ngày 24/10/2014 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC

Date: 23/10/2014

Ngày hiệu lực:

Thông tư số 151/2014/TT-BTC

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Date: 09/10/2014

Ngày hiệu lực: 15-11-2014

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Date: 30/09/2014

Ngày hiệu lực: 15-11-2014

Công văn số 3609 giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119

Công văn số 3609/TCT-CS ngày 26/8/2014 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế

Date: 25/08/2014

Ngày hiệu lực:

Thông tư số 119/2014/TT-BTC

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013; Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013; Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Date: 24/08/2014

Ngày hiệu lực: 01-09-2014