Categories

Top Downloads

Phần mềm HTKK 3.1.7

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.7, và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.11 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai thuế từ ngày 01/7/2013 theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT, TNDN, TNCN và Thông tư số 64/2013/TT-BTC về hoá đơn

Date: 01/07/2012

Ngày hiệu lực: 08-08-2013

Thông tư số 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ban hành chế độ kế toán.

Date: 21/12/2014

Ngày hiệu lực: 01-01-2015

Phụ lục HTKK và BCTC theo TT 200/2014/TT-BTC

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán và biểu mẫu báo cáo tài chính ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ban hành chế độ kế toán.

Date: 21/12/2014

Ngày hiệu lực: 01-01-2015

Thông tư 78 hướng dẫn Thuế TNDN

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ về Hướng dẫn thi hành luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

Date: 17/06/2014

Ngày hiệu lực: 02-08-2014

Thông tư 06 hướng dẫn về thuế GTGT

Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08.12.2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27.12.2011 của Chính phủ.

Date: 10/01/2012

Ngày hiệu lực: 01-03-2012

Thông tư số 219 hướng dẫn thuế GTGT từ 2014

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Date: 30/12/2013

Ngày hiệu lực: 01-01-2014

File kế toán excel theo quyết định 48

File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011 File do Anh LeVanTon - Thành viên điều hành của diễn đàn Webketoan chia sẻ.

Date: 05/01/2012

Ngày hiệu lực:

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán

Tài liệu do HaiTam biên tập lại từ tài liệu hội thảo do Webketoan tổ chức 12-2010. Tác giả tài liệu Mr. Nguyễn Ngọc Huy (MBA).

Date: 17/12/2013

Ngày hiệu lực:

Thông tư 39 quy định mới về hóa đơn

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Date: 30/03/2014

Ngày hiệu lực: 01-06-2014

Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định mới về thuế nhà thầu

Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Date: 05/08/2014

Ngày hiệu lực: 01-10-2014

Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Date: 26/02/2015

Ngày hiệu lực: 01-01-2015

Thông tư 156 hướng dẫn Luật quản lý thuế

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật SĐBS Luật quản lý thuế

Date: 05/11/2013

Ngày hiệu lực: 20-12-2013

Thông tư 45 chế độ quản lý, khấu hao TSCĐ

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)

Date: 24/04/2013

Ngày hiệu lực: 10-06-2013

Phần mềm HTKK 2.5.5 phát hành ngày 03/08/2011

Song song với bản 3.0 mới ban hành, các bạn cần cài thêm bộ này để có thể xem lại các báo cáo đã phát sinh trước đây.

Date: 02/08/2011

Ngày hiệu lực:

Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN 2012

Công văn số 187/TCT-TNCN ngày 15/1/2013 của Tổng cục Thuế Về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012. (10 trang)

Date: 14/01/2013

Ngày hiệu lực: 15-01-2013