Categories

Giới thiệu cho bạn bè

Điền những thông tin bên dưới và gửi cho bạn bè.

File Details

Luật Quản lý thuế » Thông tư 80 về đăng ký thuế

Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế 78/2006/QH11 về đăng ký thuế.

Your Details

Your name
Your email address
Save these settings (this requires cookies enabled)

Recipient details

Recipient's name
Recipient's address
Your message

Note: We log all recommendations along with the IP address of the user sending it, the date and time of when it is sent, the names and email addresses of the sender and recipient and the contents of the message.