Categories

Giới thiệu cho bạn bè

Điền những thông tin bên dưới và gửi cho bạn bè.

File Details

Thuế BVMT » Nghị định 69/2012/NĐ-CP về thuế bảo vệ môi trường.

Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.

Your Details

Your name
Your email address
Save these settings (this requires cookies enabled)

Recipient details

Recipient's name
Recipient's address
Your message

Note: We log all recommendations along with the IP address of the user sending it, the date and time of when it is sent, the names and email addresses of the sender and recipient and the contents of the message.