Categories

Giới thiệu cho bạn bè

Điền những thông tin bên dưới và gửi cho bạn bè.

File Details

Luật lao động » Nghị định 49 hướng dẫn Luật Lao động và tiền lương

Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Your Details

Your name
Your email address
Save these settings (this requires cookies enabled)

Recipient details

Recipient's name
Recipient's address
Your message

Note: We log all recommendations along with the IP address of the user sending it, the date and time of when it is sent, the names and email addresses of the sender and recipient and the contents of the message.