Categories

Giới thiệu cho bạn bè

Điền những thông tin bên dưới và gửi cho bạn bè.

File Details

Thuế TNCN » Nghị định 65 hướng dẫn thuế TNCN

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Your Details

Your name
Your email address
Save these settings (this requires cookies enabled)

Recipient details

Recipient's name
Recipient's address
Your message

Note: We log all recommendations along with the IP address of the user sending it, the date and time of when it is sent, the names and email addresses of the sender and recipient and the contents of the message.