Categories

Giới thiệu cho bạn bè

Điền những thông tin bên dưới và gửi cho bạn bè.

File Details

Luật Quản lý thuế » Công văn 8355&8356 hướng dẫn tạm Luật quản lý thuế sửa đổi

Công văn 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế

Công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn về xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi.

Your Details

Your name
Your email address
Save these settings (this requires cookies enabled)

Recipient details

Recipient's name
Recipient's address
Your message

Note: We log all recommendations along with the IP address of the user sending it, the date and time of when it is sent, the names and email addresses of the sender and recipient and the contents of the message.