Categories

Giới thiệu cho bạn bè

Điền những thông tin bên dưới và gửi cho bạn bè.

File Details

Luật lao động » Nghị định số 05 hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/01/2015: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Your Details

Your name
Your email address
Save these settings (this requires cookies enabled)

Recipient details

Recipient's name
Recipient's address
Your message

Note: We log all recommendations along with the IP address of the user sending it, the date and time of when it is sent, the names and email addresses of the sender and recipient and the contents of the message.