Categories

Giới thiệu cho bạn bè

Điền những thông tin bên dưới và gửi cho bạn bè.

File Details

Thuế TNDN » Bảo hiểm sức khỏe được hạch toán vào khoản chi phúc lợi

Công văn số 1694/BTC-CST ngày 3/2/2015 của Bộ Tài chính về chính sách thuế TNDN đối với khoản doanh nghiệp chi mua bảo hiểm sức khỏe

Your Details

Your name
Your email address
Save these settings (this requires cookies enabled)

Recipient details

Recipient's name
Recipient's address
Your message

Note: We log all recommendations along with the IP address of the user sending it, the date and time of when it is sent, the names and email addresses of the sender and recipient and the contents of the message.