Categories

Giới thiệu cho bạn bè

Điền những thông tin bên dưới và gửi cho bạn bè.

File Details

Thuế TNDN » Công văn số 3819/TCT-CS

Công văn số 3819/TCT-CS ngày 6/9/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN Khoản chi ở nước ngoài thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân vẫn được chấp nhận

Your Details

Your name
Your email address
Save these settings (this requires cookies enabled)

Recipient details

Recipient's name
Recipient's address
Your message

Note: We log all recommendations along with the IP address of the user sending it, the date and time of when it is sent, the names and email addresses of the sender and recipient and the contents of the message.