Categories

Giới thiệu cho bạn bè

Điền những thông tin bên dưới và gửi cho bạn bè.

File Details

Luật BHXH » Nghị định 115 về mức đóng bảo hiểm 2016

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Your Details

Your name
Your email address
Save these settings (this requires cookies enabled)

Recipient details

Recipient's name
Recipient's address
Your message

Note: We log all recommendations along with the IP address of the user sending it, the date and time of when it is sent, the names and email addresses of the sender and recipient and the contents of the message.