Categories

Giới thiệu cho bạn bè

Điền những thông tin bên dưới và gửi cho bạn bè.

File Details

Hóa đơn chứng từ » Thông tư 32 về hóa đơn điện tử

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (17 tr.)

Your Details

Your name
Your email address
Save these settings (this requires cookies enabled)

Recipient details

Recipient's name
Recipient's address
Your message

Note: We log all recommendations along with the IP address of the user sending it, the date and time of when it is sent, the names and email addresses of the sender and recipient and the contents of the message.