Categories

Viewing: 0

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng.

Thông tư này quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động giao kết HĐLĐ từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và HĐLĐ không xác định thời hạn khi làm các công việc sau đây:

Tổng thời gian làm việc kể cả tăng ca phải đảm bảo không vượt quá 12 giờ/ngày
a) Sản xuất có tính thời vụ trong ngành nông - lâm - ngư - diêm nghiệp, đòi hỏi phải thu hoạch ngay hoặc sau khi thu hoạch phải chế biến ngay không để lâu dài được
b) Gia công hàng theo đơn đặt hàng, bị phụ thuộc vào thời điểm chủ hàng yêu cầu, kể cả các ngành dệt, may, da, giày, lắp ráp linh kiện điện tử

Tương tự quy định cũ tại Thông tư 33/2011/TT-BLĐTBXHstatus3 , Thông tư này cũng cho phép doanh nghiệp căn cứ vào Quỹ thời gian làm việc tiêu chuẩn trong năm đã xác định trước để phân bổ số giờ làm việc có thể bằng, ít hoặc nhiều hơn 08 giờ/ngày, miễn sao tổng số giờ làm việc trong năm không vượt quá Quỹ thời gian làm việc tiêu chuẩn

Tuy nhiên, theo quy định mới của Điều 6 Thông tư này, nếu doanh nghiệp lựa chọn phương thức giới hạn số giờ làm việc theo tháng thì tổng số giờ làm thêm không được vượt quá 32 giờ/tháng, đồng thời tổng số giờ làm việc trong một tuần không vượt quá 56 giờ
Tổng số giờ làm thêm đối với mỗi người lao động trong mọi trường hợp đều không được vượt quá 300 giờ/năm (Điều 6)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2016 và thay thế Thông tư số 33/2011/TT-BLĐTBXHstatus3 ngày 18/11/2011.

Nguồn: LuatVietnam.net

Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng (9 trang)

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất