Categories

Viewing: 3.67

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC, bao gồm:

Theo sửa đổi, các chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài không bắt buộc phải dịch sang tiếng Việt trừ khi có yêu cầu
- Điểm g Khoản 1 Điều 15 về Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh
- Khoản 1.3 Điều 69 về nguyên tắc xác định tỷ giá hối đoái khi hạch toán các giao dịch bằng ngoại tệ và khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
- Khoản 1.4 Điều 69 về cách hạch toán kế toán khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái
- Điều 120 về dịch chứng từ kế toán ra tiếng Việt

Theo đó, đối với tỷ giá thực tế dùng để hạch toán các giao dịch bằng ngoại tệ, Thông tư này có bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng tỷ giá xấp xỉ với tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình của NHTM nơi thường xuyên giao dịch. Tuy nhiên, tỷ giá xấp xỉ phải đảm bảo chênh lệch (cao hoặc thấp hơn) không quá 1% so với tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình và việc áp dụng tỷ giá xấp xỉ không được làm ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD của kỳ kế toán

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp sử dụng tỷ giá xấp xỉ để hạch toán các giao dịch ngoại tệ thì cuối kỳ kế toán, khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ doanh nghiệp phải căn cứ theo tỷ giá chuyển khoản của NHTM nơi thường xuyên giao dịch. Tỷ giá chuyển khoản này có thể là tỷ giá mua hoặc bán hoặc tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình
Cũng theo Thông tư này, đối với các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài như hợp đồng, hồ sơ kèm theo chứng từ thanh toán, hồ sơ dự án đầu tư, báo cáo quyết toán và các tài liệu liên quan khác thì không bắt buộc dịch ra tiếng Việt, trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2016. Các doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng tỷ giá hối đoái theo quy định tại Thông tư này cho BCTC 2015

Các quy định khác về tỷ giá tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC được thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại Thông tư này

Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất