Categories

Viewing: 2.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Thông tư này hợp nhất các văn bản

  1. Thông tư 111/2013/TT-BTC - Ngày ban hành: 15/08/2013
  2. Thông tư 119/2014/TT-BTC - Ngày ban hành: 25/08/2014
  3. Thông tư 151/2014/TT-BTC - Ngày ban hành: 10/10/2014
  4. Thông tư 92/2015/TT-BTC - Ngày ban hành:15/06/2015

 

Thông tư 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất