Categories

Viewing: 2.33

THÔNG TIN VĂN BẢN

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, thay mới tại Quyết định này gồm có:

Thuê tài sản của cá nhân, hồ sơ hạch toán chi phí hợp lý chỉ bao gồm:

  • Hợp đồng thuê tài sản;
  • Chứng từ trả tiền thuê và
  • Chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân (nếu có)

1. Khai quyết toán thuế TNDN (cấp Cục thuế)
2. Thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ (cấp Cục thuế)
3. Khai quyết toán thuế TNDN (cấp Chi cục Thuế)
4. Thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ (cấp Chi cục Thuế)
Các thủ tục hành chính bãi bỏ bao gồm:
1. Giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ (cấp Cục thuế)
2. Giải trình về hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên được tính vào chi phí được trừ (cấp Cục thuế)
3. Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp (cấp Cục thuế)
4. Kê khai và nộp thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài (cấp Cục thuế)
5. Giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ (cấp Chi cục Thuế)
6. Giải trình về hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên được tính vào chi phí được trừ (cấp Chi cục Thuế)
7. Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp (cấp Chi cục Thuế)
8. Kê khai và nộp thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài (cấp Chi cục Thuế)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/8/2015.

Nguồn Luatvietnam.net

Quyết định số 626/QĐ-BTC ngày 30/3/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất