Categories

Viewing: 2.11

THÔNG TIN VĂN BẢN

Luật này sửa đổi, bổ sung 03 Luật sau đây:

1. Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12status2 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 31/2013/QH13
2. Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12status2 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 70/2014/QH13
3. Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11status2 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 21/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13

 

Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất