Categories

Viewing: 1.55

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) (2 trang)

Thông tư này sửa đổi điều khoản quy định về chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng bỏ yêu cầu tài khoản thanh toán làm căn cứ xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.

Như vậy, doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo có chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo các hình thức phù hợp với quy định pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) thì đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế, không đòi hỏi phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.

* Hiệu lực thi hành: Ngày 15 tháng 12 năm 2016

Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) (2 trang)

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất