Categories

Viewing: 1.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Tùy theo từng vùng, mức lương tối thiểu được quy định là
2.000.000 đ/tháng (vùng 1),
1.780.000 đ/tháng (vùng 2),
1.550.000 đ/tháng (vùng 3) và
1.400.000 đ/tháng (vùng 4)

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất