Categories

Viewing: 5.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Nghị định số 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất