Categories

Viewing: 0

THÔNG TIN VĂN BẢN

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất