Categories

Viewing: 1.78

THÔNG TIN VĂN BẢN

Nghị định này điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 1/1/2016 như sau:
Trong hai năm 2015 và 2016, lương tối thiểu vùng có mức tăng như nhau với mức tăng của các vùng I, II, III, IV lần lượt là: 400.000, 350.000, 300.000, 250.000 đ

- Vùng I: tăng từ 3.100.000 lên 3.500.000 đồng/tháng
- Vùng II: từ 2.750.000 lên 3.100.000 đồng/tháng
- Vùng III: từ 2.400.000 lên 2.700.000 đồng/tháng
- Vùng IV: từ 2.150.000 lên 2.400.000 đồng/tháng

Như vậy, trong 04 vùng thì vùng I có mức tăng nhiều nhất 400.000 đồng/tháng, kế đến là vùng II tăng 350.000 đồng/tháng, vùng III tăng 300.000 đồng/tháng và tăng ít nhất là vùng I 250.000 đồng/tháng

Việc phân loại vùng để áp dụng mức lương tối thiểu căn cứ theo Phụ lục đính kèm Nghị định này

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014.

Nguồn: Luatvietnam.net

Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất