Categories

Viewing: 3.50

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Biểu thuế XNK ưu đãi (còn gọi là thuế MFN) ban hành tại Thông tư này sẽ được áp dụng ngay từ ngày 1/1/2016.

Tương tự Biểu thuế MFN của các năm trước, Biểu thuế MFN 2016 cũng bao gồm tất cả 98 Chương. Tuy nhiên, Biểu thuế MFN 2016 có bổ sung thêm nhiều dòng hàng vào Chương 98, theo đó, các mặt hàng này cũng được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt (ví dụ, nguyên liệu, vật tư sản xuất sản phẩm CNTT trọng điểm nhóm 98.34; khung gầm đã gắn động cơ nhóm 98.36; Xăng, dầu sinh học nhóm 98.38; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cao su kỹ thuật nhóm 98.40;...)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

Thông tư này bãi bỏ:
a) Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013;
b) Thông tư số 17/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014;
c) Thông tư số 30/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014;
d) Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 18/8/2014;
e) Thông tư số 122/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014;
g) Thông tư số 131/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014;
h) Thông tư số 139/2014/TT-BTC ngày 23/9/2014;
i) Thông tư số 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014;
k) Thông tư số 186/2014/TT-BTC ngày 08/12/2014;
l) Thông tư số 36/2015/TT-BTC ngày 23/3/2015;
m) Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015;
n) Thông tư số 78/2015/TT-BTC ngày 20/5/2015;
o) Thông tư số 101/2015/TT-BTC ngày 29/6/2015;
p) Thông tư số 131/2015/TT-BTC ngày 27/8/2015;
q) Thông tư số 141/2015/TT-BTC ngày 04/9/2015;
r) Thông tư số 163/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015;
s) Thông tư số 164/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015;
t) Các quy định khác của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi trái với quy định tại Thông tư này.

Nguồn: LuatVietnam.net

Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất