Categories

Viewing: 2.60

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư này quy định chi tiết về tiền lương đóng BHXH bắt buộc, điều kiện hưởng và mức hưởng chế độ BHXH, bao gồm: ốm đau, thai sản, hưu trí, BHXH một lần và tử tuất

Theo quy định mới tại Điều 30 Thông tư này, kể từ ngày 1/1/2016, tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải tính trên cả phụ cấp lương và từ ngày 1/1/2018 phải tính đóng trên cả khoản bổ sung khác. Việc xác định "phụ cấp lương" và "khoản bổ sung khác" được căn cứ theo quy định tại Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH

Tuy nhiên, không phải đóng BHXH đối với các khoản chế độ, phúc lợi khác như: tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn ca; khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, nhà ở, giữ trẻ, nuôi con nhỏ; tiền hiếu, hỉ cho người lao động, trợ cấp người lao động bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp và khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo quy định tại khoản 11 Điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ-CP

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016.

Các chế độ tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày Nghị định số 115/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (tức là ngày 01/01/2016).

Riêng người làm việc theo hợp động lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng được áp dụng quy định tại Thông tư này kể từ ngày 01/01/2018.

Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:

a) Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007;

b) Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008;

c) Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009;

d) Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012;

đ) Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007;

e) Thông tư số 26/2010/TT-BLĐTBXH ngày 13/9/2010;

g) Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009;

h) Thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2013.

Nguồn Luatvietnam.net

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất