Categories

Viewing: 5.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Nghị định này quy định chi tiết về mức đóng, phương thức đóng và điều kiện hưởng chế độ BHXH tự nguyện, bao gồm hưu trí và tử tuất

Một trong những điểm mới của Nghị định này là mở rộng phương thức đóng BHXH tự nguyện (Điều 9). Theo đó, ngoài phương thức đóng hàng tháng, quý, 06 tháng/lần như quy định cũ, Nghị định này còn cho phép đóng 12 tháng/lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm (tối đa 05 năm)
Ngoài ra, đối với người đủ tuổi hưu nhưng thiếu số năm đóng BHXH, nếu thiếu không quá 10 năm thì được phép đóng dồn 01 lần để đủ điều kiện lĩnh hưu ngay
Về mức đóng BHXH, vẫn là 22% nhưng Nghị định mới có hướng dẫn rõ hơn mức đóng tương ứng với từng trường hợp cụ thể (Điều 10)

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016. Thay thế Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 và Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008.

Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất