Categories

Viewing: 0

THÔNG TIN VĂN BẢN

Luật số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Luật số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất