Categories

Viewing: 3.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Kể từ ngày 01.05.2011, lương tối thiểu sẽ tăng từ 730.000 đồng/tháng (theo Nghị định 28/2010/NĐ-CP) lên 830.000 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức và người lao động làm việc trong khu vực Nhà nước. Các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư vẫn áp dụng theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 107/2010/NĐ-CP và 108/2010/NĐ-CP.

Mức lương này được áp dụng để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động thuộc diện dôi dư theo Nghị định 91/2010/NĐ-CP, làm căn cứ để tính mức trần đóng BHXH. Như vậy, mức trần đóng BHXH sẽ là 16.600.000 đ/tháng

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất