Categories

Showing All Files In: Luật kế toán ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Luật kế toán hiệu lực từ 2017

Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội về Luật kế toán

Date: 19/11/2015

Ngày hiệu lực: 01-01-2017

Thông tư 169 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán

Thông tư số 169/2011/TT-BTC ngày 24/11/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04.11.2004 và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26.05.2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán

Date: 23/11/2011

Ngày hiệu lực: 01-01-2012

Nghị định 39 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Date: 25/05/2011

Ngày hiệu lực: 01-08-2011

Thông tư 96 hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán

Thông tư 96/2010/TT-BTC Hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan.

Date: 04/07/2010

Ngày hiệu lực: 19/08/2010

Nghị định 185 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Date: 03/11/2004

Ngày hiệu lực:

Nghị định số 129 hướng dẫn Luật kế toán

Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh

Date: 30/05/2004

Ngày hiệu lực: 30-06-2004

Luật kế toán

Luật số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003

Date: 16/06/2003

Ngày hiệu lực: 01-01-2004