Categories

Showing All Files In: Luật Doanh Nghiệp ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Date: 25/11/2014

Ngày hiệu lực: 01-07-2015

Nghị định 05 SDBS về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN).

Date: 08/01/2013

Ngày hiệu lực: 25-02-2013

Luật hợp tác xã

Luật số 23/2012/QH13 thông qua ngày 20/11/2012 của Quốc hội - Luật hợp tác xã

Date: 19/11/2012

Ngày hiệu lực: 01-07-2013

Nghi định 102 hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

Nghị định này quy định việc thành lập doanh nghiệp, lựa chọn loại hình doanh nghiệp, mô hình tổ chức và quản lý doanh nghiệp, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2010, thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007.

Date: 30/09/2010

Ngày hiệu lực: 15/11/2010

Thông tư 14 hướng dẫn NĐ 43 về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Date: 03/06/2010

Ngày hiệu lực: 20-07-2010

Nghị định 43 về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Về đăng ký doanh nghiệp

Date: 14/04/2010

Ngày hiệu lực: 01-06-2010

Nghị định 56

Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc quy định các chính sách trợ giúp và quản lý Nhà nước về trợ giúp phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Date: 29/06/2009

Ngày hiệu lực: 20-08-2009