Categories

Showing All Files In: Luật Quản lý thuế ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

QĐ 626/QĐ-BTC Sửa đổi thủ tục QT thuế TNDN và thông báo PP trích khấu hao

Quyết định số 626/QĐ-BTC ngày 30/3/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Date: 29/03/2016

Ngày hiệu lực: 06-08-2015

Thông tư 110 Hướng dẫn mới về đăng ký thuế và khai, nộp thuế điện tử

Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Date: 27/07/2015

Ngày hiệu lực: 10-09-2015

Quyết định 1276 quy chế giải quyết trước khi ký biên bản thanh tra, kiểm tra

Quyết định số 1276/QĐ-TCT ngày 16/7/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế giải quyết trước khi ký biên bản thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với những trường hợp có khả năng khiếu nại

Date: 15/07/2015

Ngày hiệu lực: 16-07-2015

Thông tư 18/VBHN-BTC hướng dẫn Luật Quản Lý Thuế

Thông tư 18/VBHN-BTC ngày 19/6/2015 Hướng dẫn thỉ hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổỉ, bổ sung một số đỉều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Date: 18/06/2015

Ngày hiệu lực:

QĐ 746/QĐ-TCT ban hành quy trình kiểm tra thuế

Quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế

Date: 19/04/2015

Ngày hiệu lực: 20-04-2015

Thông tư 215 về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Date: 30/12/2013

Ngày hiệu lực: 21-02-2014

Thông tư 156 hướng dẫn Luật quản lý thuế

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật SĐBS Luật quản lý thuế

Date: 05/11/2013

Ngày hiệu lực: 20-12-2013

Nghị định 83 hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Date: 21/07/2013

Ngày hiệu lực: 15-09-2013

Công văn 8355&8356 hướng dẫn tạm Luật quản lý thuế sửa đổi

Công văn 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế

Công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn về xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi.

Date: 27/06/2013

Ngày hiệu lực: 01-07-2013

Thông tư số 35 về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 1/4/2013 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Date: 31/03/2013

Ngày hiệu lực: 01-06-2013

Danh mục các Mục, Tiểu mục khi nộp thuế, phí tại Cục Thuế TP. HCM

Thông báo số 167/TB-CT-KK-KTT ngày 9/1/2013 của Cục Thuế TP. HCM Thông báo các tiểu mục nộp thuế, phí - lệ phí liên quan trong lĩnh vực thuế tại Cục Thuế TP.HCM

Date: 08/01/2013

Ngày hiệu lực: 09-01-2013

Luật số 21/2012/QH13 v/v sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Date: 19/11/2012

Ngày hiệu lực: 01-07-2013

Luật quản lý thuế hợp nhất

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Luật số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Date: 19/11/2012

Ngày hiệu lực: 01-07-2013

Thông tư 80 về đăng ký thuế

Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế 78/2006/QH11 về đăng ký thuế.

Date: 21/05/2012

Ngày hiệu lực: 01-07-2012

Quyết định 905 về Quy trình hoàn thuế

Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 1/7/2011 của Tổng cục Thuế Ban hành Quy trình hoàn thuế

Date: 30/06/2011

Ngày hiệu lực: 01-07-2011

Pages

Page - 1 - 2