Categories

Showing All Files In: Tiền lương ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Nghị định 122 về mức lương tối thiểu vùng từ 2016

Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động

Date: 13/11/2015

Ngày hiệu lực: 01-01-2016

Thông tư 23 hướng dẫn về tiền lương

Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động

Date: 22/06/2015

Ngày hiệu lực: 08-08-2015

Nghị định 103/2014/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng 2015

Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động.

Date: 10/11/2014

Ngày hiệu lực: 01-01-2015

Thông tư số 33 hướng dẫn áp dụng lương tối thiểu vùng 2014

Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Date: 15/12/2013

Ngày hiệu lực: 01-02-2014

Nghị định 182 về mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2014

Nghị định số 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Date: 13/11/2013

Ngày hiệu lực: 31-12-2013

Nghị định số 66 Quy định mức lương cơ sở

Nghị định số 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Date: 26/06/2013

Ngày hiệu lực: 01-07-2013

Nghị định số 49/2013/NĐ-CP

Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Date: 13/05/2013

Ngày hiệu lực: 01-07-2013

Thông tư 29 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng

Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Date: 09/12/2012

Ngày hiệu lực: 25-01-2013

Nghị định số 103/2012/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng

Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 4/12/2012 của Chính phủ Về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Date: 03/12/2012

Ngày hiệu lực: 20-01-2013

Nghị định 31 quy định mức lương tối thiểu chung

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Quy định về mức lương tối thiểu chung

Từ ngày 1/5/2012, lương tối thiểu chung sẽ tăng lên 1.050.000 đồng/tháng

Date: 11/04/2012

Ngày hiệu lực: 01-05-2012

Thông tư 23 hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng

Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Date: 15/09/2011

Ngày hiệu lực: 31-10-2011

Thông tư 12 về mức lương tối thiểu chung đối với công ty TNHH MTV Nhà Nước

Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Date: 25/04/2011

Ngày hiệu lực: 15-06-2011

Nghị định số 22 Quy định mức lương tối thiểu chung

Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 4/4/2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung

Date: 03/04/2011

Ngày hiệu lực: 01-05-2011

Nghị định số 22 Quy định mức lương tối thiểu chung

Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 4/4/2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung

Date: 03/04/2011

Ngày hiệu lực: 30-04-2012

Nghị định 107 mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp nước ngoài

Nghị định số 107/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc cho DN có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.

Date: 28/10/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Pages

Page - 1 - 2