Categories

Showing All Files In: Tiền lương ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Nghị định 108 mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp Việt Nam

Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

Date: 28/10/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Pages

Page - 1 - 2