Categories

Showing All Files In: Thuế TTĐB ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB

Luật 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.

Date: 25/11/2014

Ngày hiệu lực: 01-01-2016

Thông tư 05 về Thuế TTĐB

Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012

Date: 04/01/2012

Ngày hiệu lực: 01-02-2012

Nghị định 113 SDBS ND 26 về thuế TTĐB

Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16.03.2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Date: 07/12/2011

Ngày hiệu lực: 01-02-2012

Nghị định số 26 về Thuế TTĐB

Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 27/2008/QH12.

Date: 15/03/2009

Ngày hiệu lực: 01-04-2009

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội khóa 12 Về Thuế Tiêu thụ đặc biệt.

Date: 13/11/2008

Ngày hiệu lực: 01-04-2009