Categories

Showing All Files In: Luật Công Đoàn ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Nghị định 191 về trích nộp phí công đoàn

Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn

Date: 20/11/2013

Ngày hiệu lực: 10-01-2014

Nghị định 43 Quy định chi tiết Điều 10 của Luật công đoàn

Nghị định số 43/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Date: 09/05/2013

Ngày hiệu lực:

Luật Công Đoàn năm 2012

Luật số 12/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội Về Công đoàn.

Date: 19/06/2012

Ngày hiệu lực: 01-01-2013