Categories

Showing All Files In: Luật xử lý VPHC ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Nghị định 81 hướng dẫn Luật xử lý VPHC

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13

Date: 18/07/2013

Ngày hiệu lực: 19-07-2013

Luật xử lý vi phạm hành chính

Luật số 15/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Date: 19/06/2012

Ngày hiệu lực: 01-07-2013